VVÚ Čergov

Čergov

Okresy: Bardejov, Stará Ľubovňa, Prešov, Sabinov
Nadmorská výška: 340 m – 1156 m
Rozloha: 424,95 km2

Opis územia

Hornaté, z väčšej časti zalesnené územie s dominantnými jedľobučinami a bučinami. V predhoriach sú miestami dubo-bučiny. Okraje územia sú vo väčšej miere odlesnené s lúkami, pasienkami a ornou pôdou. Vyskytujú sa tu aj neobhospodarované horské lúky hlavne na hrebeňoch.

Ochrana územia

VVÚ Čergov bolo vyhlásene na základe CHVÚ Čergov 1. februára 2011.

Význam

Územie predovšetkým významné pre hniezdenie lesných druhov vtákov, hlavne sov, dravcov, dutinových hniezdičov a vtákov hniezdiacich a loviacich na lúkach a pasienkoch.

Výberové druhy

Druhy Hniezdna populácia Kritéria
Pop.min. Pop.max.

Orol krikľavý – Aquila pomarina

18 24 C6

Sova dlhochvostá- Strix uralensis

60 80 C6

Other important species

Strix uralensis - Jozef Fialabocian čierny (Ciconia nigra), včelár lesný (Pernis apivorus), orol skalný (Aquila chrysaetos), jariabok hôrny (Tetrastes bonasia/Bonasa bonasia), tetrov hoľniak (Lyrurus tetrix/Tetrao tetrix), prepelica poľná (Coturnix coturnix), chrapkač poľný (Crex crex), kuvíčok vrabčí (Glaucidium passerinum), pôtik kapcavý (Aegolius funereus), lelek lesný (Caprimulgus europaeus), rybárik riečny (Alcedo atthis), krutohlav hnedý(Jynx torquilla), žlna sivá (Picus canus), tesár čierny (Dryocopus martius), ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos), ďubník trojprstý (Picoides tridactylus), žltochvost hôrny (Phoenicurus phoenicurus), pŕhľaviar červenohlavý (Saxicola rubicola/Saxicola torquata), penica jarabá (Sylvia nisoria), muchár sivý (Muscicapa striata), muchárik malý (Ficedula parva), muchárik bielokrký (Ficedula albicollis)

Comments are closed.