Etický kódex pozorovateľa vtáctva

1. Podporujte životaschopnosť vtáctva a ich prostredia.

1(a) Podporujte ochranu významných vtáčích území.

1(b) Počas pozorovania, fotografovania, zhotovovania nahrávok, či filmovania si trénujte sebadisciplínu a opatrnosť, aby ste predišli stresovaniu vtákov alebo ich ohrozeniu. Obmedzujte množstvo záznamov či rôznych metód vábenia vtáctva a nikdy ich nevyužívajte v oblastiach so zvýšeným výskytom vtáctva alebo pre vábenie zraniteľných, ohrozených, ale aj iných významných druhov vtákov. Zdržujte sa čo najďalej od hniezd, hniezdnych kolónií, zhromaždísk, miest toku a významných miest zberu potravy. V prípade potreby dlhšieho pozorovania, fotografovania, filmovania či vyhotovovania inej formy záznamu v takto citlivých oblastiach používajte kryt, či inú formu maskovania v teréne, najlepšie spoza prirodzenej bariéry. Rozvážne využívajte umelé zdroje osvetlenia pri fotení či natáčaní, obzvlášť pri blízkom kontakte.

1(c) Skôr než budete zdieľať vedomosť o pozorovaní vzácneho druhu zvážte či nebude ohrozený samotný jedinec alebo prostredie, v ktorom sa nachádza. Podeľte sa oň iba v prípade, že bude minimálne vyrušovaný, vstup do oblasti výskytu bude možné kontrolovať a predovšetkým sa budú dať rešpektovať práva majiteľov pozemkov. Miesta hniezdenia vzácnych druhov by mali byť oznámené iba inštitúciam, ktoré sú schopné a oprávnené zabezpečiť ich ochranu.

1(d) Snažte sa zotrvať na cestách, chodníkoch či cestičkách alebo narušujte biotopy čo najmenej.

2. Rešpektujte zákon a práva ostatných.

2(a) Nevstupujte na súkromný pozemok, pokiaľ nemáte výslovné povolenie.

2(b) Dodržujte všetky zákony, pravidlá a nariadenia o pohybe na cestách či v iných verejných oblastiach doma aj v cudzine.

2(c) Buďte zdvorilí pri kontakte s inými ľuďmi. Vaše príkladné správanie napomáha k pozitívnemu vnímaniu pozorovateľov vtáctva v spoločnosti.

3. Dbajte na to, aby kŕmidlá, podpory hniezd či iné umelo vytvorené vtáčie prostredia boli bezpečné.

3(a) Dbajte na čistotu vody, potravy, či miest ukladania odpadu. Počas veľmi nepriaznivého počasia je dôležité vtáctvo dokrmovať pravidelne.

3(c) V prípade, že vytvorením priaznivých podmienok vábite vtáctvo, dbajte na to, aby nebolo ohrozené mačkami, inými domácimi zvieratami alebo inými neprirodzenými rizikami.

4. Skupinové pozorovanie, organizované či náhodné, si vyžaduje špeciálny prístup.

Každý člen v skupine je povinný dodržiavať nielen pravidlá spomenuté v bodoch 1 a 2, ale má aj svoju zodpovednosť za skupinu.

4(a) Rešpektujte záujmy, práva a schopnosti spolupozorovateľov, ako aj ľudí, ktorí s vami zdieľajú priestor na iné vonkajšie aktivity. Slobodne sa podeľte o svoje skúsenosti a vedomosti, s výnimkou prípadov spomenutých v bode 1 (c). Buďte nápomocní začínajúcim birdwatcherom/pozorovateľom vtáctva.

4(b) Ak sa stanete svedkom neetického správania pri pozorovaní vtáctva, zhodnoťte situáciu, a ak je to nutné tak zakročte voči takémuto správaniu. Ak zakročíte proti takémuto druhu správania, odôvodnite svoju intervenciu. V prípade, že takéto správanie pokračuje, neváhajte oznámiť túto situáciu príslušným orgánom či inštitúciám.

Zodpovednosť vedúceho skupiny [amatérskej či profesionálnej]

4(c) Buďte vždy vzorom správania v skupine. Vzdelávajte slovom aj príkladom.

4(d) Zvážte veľkosť skupiny v súvislosti s dopadom na životné prostredie a vyhýbajte sa kontaktu s inými skupinami v tej istej oblasti.

4(e) Uistite sa či sú všetci členovia oboznámení s týmto dokumentom a či ho dodržiavajú.

4(f) Upovedomte skupinu o akýchkoľvek obmedzeniach v navštívenej oblasti, akými je zákaz vytvárania akéhokoľvek záznamu, zapisovania lokalizácie, atď.

4(g) Dbajte na skutočnosť, že profesionálne sprievodcovské spoločnosti nesú v prvom rade špeciálnu zodpovednosť za navštevované územia, vtáctvo nachádzajúce sa v oblasti a rozširujú verejné poznanie, a až v druhom rade sa venujú komerčným aktivitám. V ideálnom prípade by vedúci sprevádzaných skupín mali mať prehľad o pozorovaniach, nezvyčajných výskytoch a v prípade potreby posunúť dokumentáciu príslušným inštitúciám.

Každý, kto má rád vtáctvo, či sa venuje pozorovaniu vtáctva, musí vždy rešpektovať divú prírodu, jej prostredie a práva ostatných. Pri akýchkoľvek konfliktoch sa uprednostňuje dobrý stav vtáctva a jeho prostredia.

DODRŽUJTE TENTO KÓDEX – ROZŠIRUJTE HO A VZDELÁVAJTE OSTATNÝCH.

Etický kódex bol preložený z originálu American Birding Association Code of ethics – Principles of Birding Ethics (http://www.aba.org/about/ethics.html). Tento etický kódex je možné rozmnožovať a rozširovať bez obmedzení.

Originálnu verziu vyššie uvedeného etického kódexu pre pozorovateľov vtáctva je možné získať od: American  Birding Association, P.O. Box 6599, Colorado Springs, CO 80934-6599, USA, (800) 850-2473 or (719) 578-9703; fax: (719) 578-1480; e-mail: member@aba.org