Vtáky Slovenska

Celkovo bolo do roku 2014 na Slovensku zaznamenaných 357 druhov vtákov. Z toho, so zjavne prirodzeným výskytom, bolo 354 druhov zaznamenaných po roku 1950. Tri druhy boli zaznamenané do roku 1949 (sup tmavohnedý,behavec plavý, labkáň stepný). Ďalších 5 druhov bolo na našom území pozorovaných iba pred rokom 1980 (drop hrivnatý, hvizdák tenkozobý, dážďovník skalný, sýkorka lazúrová, kolibiarik horský). Tri druhy boli introdukované, prípadne naturalizované: bažant obyčajný, holub divý, bernikla veľká.

Zatiaľ tu bolo zaznamenaných 225 hniezdiacich druhov vtákov a 132 nehniezdiacich. 14 druhov bolo považovaných za úniky zo zajatia, alebo za introdukované druhy (nie sú zahrnuté v oficiálnom zozname).

Galéria vtáčích druhov žijúcich na Slovensku.

č. Slovenské meno / Vedecké meno
1 labuť veľká Cygnus olor
2 labuť malá Cygnus columbianus
3 labuť spevavá Cygnus cygnus
4 hus siatinná Anser fabalis
5 hus krátkozobá Anser brachyrhynchus
6 hus bieločelá Anser albifrons
7 hus malá Anser erythropus
8 hus divá Anser anser
9 bernikla veľká Branta canadensis
10 bernikla bielolíca Branta leucopsis
11 bernikla tmavá Branta bernicla
12 bernikla červenokrká Branta ruficollis
13 húska štíhla Alopochen aegyptiaca
14 kazarka hrdzavá Tadorna ferruginea
15 kazarka pestrá Tadorna tadorna
16 kačička mandarínska Aix galericulata
17 kačica hvizdárka Anas penelope
18 kačica chripľavka Anas strepera
19 kačica chrapka Anas crecca
20 kačica divá Anas platyrhynchos
21 kačica ostrochvostá Anas acuta
22 kačica chrapačka Anas querquedula
23 kačica lyžičiarka Anas clypeata
24 hrdzavka potápavá Netta rufina
25 chochlačka sivá Aythya ferina
26 chochlačka bielooká Aythya nyroca
27 chochlačka obojková Aythya collaris
28 chochlačka vrkočatá Aythya fuligula
29 chochlačka morská Aythya marila
30 kajka morská Somateria mollissima
31 kamenárka strakatá Histrionicus histrionicus
32 ľadovka dlhochvostá Clangula hyemalis
33 turpan čierny Melanitta nigra
34 turpan tmavý Melanitta fusca
35 hlaholka severská Bucephala clangula
36 potápač malý Mergellus albellus
37 potápač prostredný Mergus serrator
38 potápač veľký Mergus merganser
39 potápnica bielohlavá Oxyura leucocephala
40 jariabok hôrny Tetrastes bonasia
41 tetrov hoľniak Lyrurus tetrix
42 hlucháň hôrny Tetrao urogallus
43 jarabica poľná Perdix perdix
44 prepelica poľná Coturnix coturnix
45 bažant obyčajný Phasianus colchicus
46 potáplica malá Gavia stellata
47 potáplica stredná Gavia arctica
48 potáplica veľká Gavia immer
49 potáplica bielozobá Gavia adamsii
50 potápka malá Tachybaptus ruficollis
51 potápka chochlatá Podiceps cristatus
52 potápka červenokrká Podiceps grisegena
53 potápka ušatá Podiceps auritus
54 potápka čiernokrká Podiceps nigricollis
55 bocian čierny Ciconia nigra
56 bocian biely Ciconia ciconia
57 ibis posvätný Threskiornis aethiopicus
58 ibisovec hnedý Plegadis falcinellus
59 lyžičiar biely Platalea leucorodia
60 bučiak veľký Botaurus stellaris
61 bučiačik močiarny Ixobrychus minutus
62 chavkoš nočný Nycticorax nycticorax
63 čaplička vlasatá Ardeola ralloides
64 hltavka chochlatá Bubulcus ibis
65 volavka popolavá Ardea cinerea
66 volavka purpurová Ardea purpurea
67 beluša veľká Ardea alba
68 beluša malá Egretta garzetta
69 pelikán ružový Pelecanus onocrotalus
70 pelikán kučeravý Pelecanus crispus
71 kormorán malý Microcarbo pygmeus
72 kormorán chochlatý Phalacrocorax aristotelis
73 kormorán veľký Phalacrocorax carbo
74 kršiak rybár Pandion haliaetus
75 luniak sivý Elanus caeruleus
76 zdochlinár biely Neophron percnopterus
77 včelár lesný Pernis apivorus
78 sup bielohlavý Gyps fulvus
79 hadiar krátkoprstý Circaetus gallicus
80 orol krikľavý Clanga pomarina
81 orol hrubozobý Clanga clanga
82 orol malý Hieraaetus pennatus
83 orol stepný Aquila nipalensis
84 orol kráľovský Aquila heliaca
85 orol skalný Aquila chrysaetos
86 jastrab krátkoprstý Accipiter brevipes
87 jastrab krahulec Accipiter nisus
88 jastrab veľký Accipiter gentilis
89 kaňa močiarna Circus aeruginosus
90 kaňa sivá Circus cyaneus
91 kaňa stepná Circus macrourus
92 kaňa popolavá Circus pygargus
93 haja červená Milvus milvus
94 haja tmavá Milvus migrans
95 orliak morský Haliaeetus albicilla
96 myšiak severský Buteo lagopus
97 myšiak hrdzavý Buteo rufinus
98 myšiak hôrny Buteo buteo
99 sokol bielopazúravý Falco naumanni
100 sokol myšiar (pustovka) Falco tinnunculus
101 sokol kobcovitý Falco vespertinus
102 sokol kobec Falco columbarius
103 sokol lastovičiar Falco subbuteo
104 sokol rároh Falco cherrug
105 sokol sťahovavý Falco peregrinus
106 drop veľký Otis tarda
107 drop malý Tetrax tetrax
108 chriašteľ vodný Rallus aquaticus
109 chrapkáč poľný Crex crex
110 chriašť malý Porzana parva
111 chriašť najmenší Porzana pusilla
112 chriašť bodkovaný Porzana porzana
113 sliepočka vodná Gallinula chloropus
114 lyska čierna Fulica atra
115 žeriav stepný Grus virgo
116 žeriav popolavý Grus grus
117 ležiak úhorový Burhinus oedicnemus
118 lastúrničiar strakatý Haematopus ostralegus
119 šišila bocianovitá Himantopus himantopus
120 šabliarka modronohá Recurvirostra avosetta
121 cíbik chochlatý Vanellus vanellus
122 cíbik stepný Vanellus gregarius
123 kulík zlatý Pluvialis apricaria
124 kulík bledý Pluvialis squatarola
125 kulík piesočný Charadrius hiaticula
126 kulík riečny Charadrius dubius
127 kulík morský Charadrius alexandrinus
128 kulík vrchovský Charadrius morinellus
129 sluka hôrna Scolopax rusticola
130 močiarnička tichá Lymnocryptes minimus
131 močiarnica tichá Gallinago media
132 močiarnica mekotavá Gallinago gallinago
133 brehár čiernochvostý Limosa limosa
134 brehár hrdzavý Limosa lapponica
135 hvizdák malý Numenius phaeopus
136 hvizdák veľký Numenius arquata
137 kalužiak tmavý Tringa erythropus
138 kalužiak červenonohý Tringa totanus
139 kalužiak štíhly Tringa stagnatilis
140 kalužiak sivý Tringa nebularia
141 kalužiak perlavý Tringa ochropus
142 kalužiak močiarny Tringa glareola
143 brodník sivý Xenus cinereus
144 kalužiačik malý Actitis hypoleucos
145 kamenár strakatý Arenaria interpres
146 pobrežník hrdzavý Calidris canutus
147 pobrežník belavý Calidris alba
148 pobrežník malý Calidris minuta
149 pobrežník sivý Calidris temminckii
150 pobrežník škvrnitý Calidris melanotos
151 pobrežník krivozobý Calidris ferruginea
152 pobrežník morský Calidris maritima
153 pobrežník čiernozobý Calidris alpina
154 brehárik ploskozobý Limicola falcinellus
155 bojovník bahenný Philomachus pugnax
156 lyskonoh úzkozobý Phalaropus lobatus
157 lyskonoh ploskozobý Phalaropus fulicarius
158 prieložník stepný Glareola pratincola
159 prieložník čiernokrídly Glareola nordmanni
160 čajka trojprstá Rissa tridactyla
161 čajka vidlochvostá Xema sabini
162 čajka smejivá Chroicocephalus ridibundus
163 čajka malá Hydrocoloeus minutus
164 čajka čiernohlavá Ichthyaetus melanocephalus
165 čajka sivá Larus canus
166 čajka obrúčkozobá Larus delawarensis
167 čajka morská Larus marinus
168 čajka bledá Larus hyperboreus
169 čajka striebristá Larus argentatus
170 čajka bielohlavá Larus cachinnans
171 čajka žltonohá Larus michahellis
172 čajka tmavá Larus fuscus
173 rybárka krátkozobá Gelochelidon nilotica
174 čegrava veľkozobá Hydroprogne caspia
175 rybár sivý Thalasseus sandvicensis
176 rybár malý Sternula albifrons
177 rybár riečny Sterna hirundo
178 rybár dlhochvostý Sterna paradisaea
179 čorík bahenný Chlidonias hybrida
180 čorík bielokrídly Chlidonias leucopterus
181 čorík čierny Chlidonias niger
182 pomorník stredný Stercorarius pomarinus
183 pomorník príživný Stercorarius parasiticus
184 pomorník malý Stercorarius longicaudus
185 holub divý Columba livia
186 holub plúžik Columba oenas
187 holub hrivnák Columba palumbus
188 hrdlička poľná Streptopelia turtur

č. Slovenské meno / Vedecké meno
189 hrdlička záhradná Streptopelia decaocto
190 kukavica chochlatá Clamator glandarius
191 kukučka obyčajná Cuculus canorus
192 plamienka driemavá Tyto alba
193 výrik lesný Otus scops
194 belaňa tundrová Bubo scandiacus
195 výr skalný Bubo bubo
196 sova obyčajná Strix aluco
197 sova dlhochvostá Strix uralensis
198 krahuľa hôrna Surnia ulula
199 kuvičok vrabčí Glaucidium passerinum
200 kuvik obyčajný Athene noctua
201 pôtik kapcavý Aegolius funereus
202 myšiarka ušatá Asio otus
203 myšiarka močiarna Asio flammeus
204 lelek lesný Caprimulgus europaeus
205 dážďovník obyčajný Apus apus
206 krakľa belasá Coracias garrulus
207 rybárik riečny Alcedo atthis
208 včelárik zlatý Merops apiaster
209 dudok chochlatý Upupa epops
210 krutohlav hnedý Jynx torquilla
211 ďateľ malý Dendrocopos minor
212 ďateľ prostredný Dendrocopos medius
213 ďateľ bielochrbtý Dendrocopos leucotos
214 ďateľ hnedkavý Dendrocopos syriacus
215 ďateľ veľký Dendrocopos major
216 ďubník trojprstý Picoides tridactylus
217 tesár čierny Dryocopus martius
218 žlna zelená Picus viridis
219 žlna sivá Picus canus
220 strakoš obyčajný Lanius collurio
221 strakoš kolesár Lanius minor
222 strakoš veľký Lanius excubitor
223 strakoš červenohlavý Lanius senator
224 vlha obyčajná Oriolus oriolus
225 škriekavec zlovestný Perisoreus infaustus
226 sojka obyčajná Garrulus glandarius
227 straka obyčajná Pica pica
228 orešnica perlavá Nucifraga caryocatactes
229 čavka žltozobá Pyrrhocorax graculus
230 kavka tmavá Coloeus monedula
231 havran čierny Corvus frugilegus
232 vrana čierna Corvus corone
233 vrana popolavá Corvus cornix
234 krkavec čierny Corvus corax
235 chochláč severský Bombycilla garrulus
236 sýkorka uhliarka Periparus ater
237 sýkorka chochlatá Lophophanes cristatus
238 sýkorka hôrna Poecile palustris
239 sýkorka čiernohlavá Poecile montanus
240 sýkorka belasá Cyanistes caeruleus
241 sýkorka veľká Parus major
242 kúdeľníčka lužná Remiz pendulinus
243 fúzatka trstinová Panurus biarmicus
244 škovránka krátkoprstá Calandrella brachydactyla
245 pipíška chochlatá Galerida cristata
246 škovránik stromový Lullula arborea
247 škovránok poľný Alauda arvensis
248 uškárik vrchovský Eremophila alpestris
249 brehuľa hnedá Riparia riparia
250 lastovička obyčajná Hirundo rustica
251 belorítka obyčajná Delichon urbicum
252 lastovička červenochrbtá Cecropis daurica
253 mlynárka dlhochvostá Aegithalos caudatus
254 kolibiarik spevavý Phylloscopus trochilus
255 kolibiarik čipčavý Phylloscopus collybita
256 kolibiarik sykavý Phylloscopus sibilatrix
257 kolibiarik králikovitý Phylloscopus proregulus
258 kolibiarik žltkastotemenný Phylloscopus inornatus
259 kolibiarik zelený Phylloscopus trochiloides
260 trsteniarik veľký Acrocephalus arundinaceus
261 trsteniarik tamariškový Acrocephalus melanopogon
262 trsteniarik vodný Acrocephalus paludicola
263 trsteniarik malý Acrocephalus schoenobaenus
264 trsteniarik krovinový Acrocephalus dumetorum
265 trsteniarik bahenný Acrocephalus scirpaceus
266 trsteniarik obyčajný Acrocephalus palustris
267 sedmohlások bledý Iduna pallida
268 sedmohlások obyčajný Hippolais icterina
269 svrčiak zelenkavý Locustella naevia
270 svrčiak riečny Locustella fluviatilis
271 svrčiak slávikovitý Locustella luscinioides
272 penica čiernohlavá Sylvia atricapilla
273 penica slávikovitá Sylvia borin
274 penica jarabá Sylvia nisoria
275 penica popolavá Sylvia curruca
276 penica obyčajná Sylvia communis
277 králik ohnivohlavý Regulus ignicapilla
278 králik zlatohlavý Regulus regulus
279 oriešok obyčajný Troglodytes troglodytes
280 brhlík obyčajný Sitta europaea
281 murárik červenokrídly Tichodroma muraria
282 kôrovník dlhoprstý Certhia familiaris
283 kôrovník krátkoprstý Certhia brachydactyla
284 pastier ružový Pastor roseus
285 škorec obyčajný Sturnus vulgaris
286 drozd kolohrivec Turdus torquatus
287 drozd čierny Turdus merula
288 drozd čvíkota Turdus pilaris
289 drozd červenkavý Turdus iliacus
290 drozd plavý Turdus philomelos
291 drozd trskota Turdus viscivorus
292 muchár sivý Muscicapa striata
293 červienka obyčajná Erithacus rubecula
294 slávik modrák Luscinia svecica
295 slávik veľký Luscinia luscinia
296 slávik obyčajný Luscinia megarhynchos
297 muchárik čiernohlavý Ficedula hypoleuca
298 muchárik bielokrký Ficedula albicollis
299 muchárik malý Ficedula parva
300 žltochvost domový Phoenicurus ochruros
301 žltochvost hôrny Phoenicurus phoenicurus
302 skaliar pestrý Monticola saxatilis
303 skaliar modrý Monticola solitarius
304 pŕhľaviar červenkastý Saxicola rubetra
305 pŕhľaviar čiernohlavý Saxicola rubicola
306 skaliarik sivý Oenanthe oenanthe
307 skaliarik púšťový Oenanthe deserti
308 skaliarik okrový Oenanthe hispanica
309 vodnár potočný Cinclus cinclus
310 vrabec domový Passer domesticus
311 vrabec poľný Passer montanus
312 snehárka vrchovská Montifringilla nivalis
313 vrchárka červenkavá Prunella collaris
314 vrchárka okrová Prunella montanella
315 vrchárka čiernohrdlá Prunella atrogularis
316 vrchárka modrá Prunella modularis
317 trasochvost žltý Motacilla flava
318 trasochvost žltohlavý Motacilla citreola
319 trasochvost horský Motacilla cinerea
320 trasochvost biely Motacilla alba
321 ľabtuška poľná Anthus campestris
322 ľabtuška lúčna Anthus pratensis
323 ľabtuška hôrna Anthus trivialis
324 ľabtuška červenohrdlá Anthus cervinus
325 ľabtuška vrchovská Anthus spinoletta
326 pinka obyčajná Fringilla coelebs
327 pinka severská (ikavec) Fringilla montifringilla
328 glezg obyčajný Coccothraustes coccothraustes
329 smrečiar krivonosí Pinicola enucleator
330 hýľ obyčajný Pyrrhula pyrrhula
331 červenák karmínový Carpodacus erythrinus
332 zelienka obyčajná Chloris chloris
333 stehlík horský Linaria flavirostris
334 stehlík konôpka Linaria cannabina
335 stehlík čečetka Acanthis flammea
336 stehlík polárny Acanthis hornemanni
337 krivonos smrekový Loxia curvirostra
338 krivonos bielokrídly Loxia leucoptera
339 stehlík obyčajný Carduelis carduelis
340 kanárik poľný Serinus serinus
341 stehlík čížik Spinus spinus
342 strnádka lúčna Emberiza calandra
343 strnádka obyčajná Emberiza citrinella
344 strnádka cia Emberiza cia
345 strnádka záhradná Emberiza hortulana
346 strnádka čiernohlavá Emberiza melanocephala
347 strnádka trstinová Emberiza schoeniclus
348 ostrohárka severská Calcarius lapponicus
349 snehuľka severská Plectrophenax nivalis
       Nepozorované po roku 1949
350 sup tmavohnedý Aegypius monachus
351 behavec plavý Cursorius cursor
352 labkáň stepný Syrrhaptes paradoxus
       Nepozorované po roku 1980
353 drop hrivnatý Chlamydotis macqueenii
354 hvizdák tenkozobý Numenius tenuirostris
355 dážďovník skalný Tachymarptis melba
356 sýkorka lazúrová Cyanistes cyanus
357 kolibiarik horský Phylloscopus bonelli
       Úlety zo zajatia (nie sú zahrnuté v oficiálnom zozname)
358 hus vrchovská Anser indicus
359 hus snežná Chen caerulescens
360 labuť čierna Cygnus atratus
361 kačica obojková Aix sponsa
362 hlaholka malá Bucephala albeola
363 potápač prilbatý Lophodytes cucullatus
364 kuropta čukar Alectoris chukar
365 kuropta horská Alectoris graeca
366 kuropta červená Alectoris rufa
367 bažant kráľovský Syrmaticus reevesii
368 plameniak ružový Phoenicopterus roseus
369 sokol laner Falco biarmicus
370 čavka červenozobá Pyrrhocorax pyrrhocorax
371 morka divá Meleagris gallopavo

Vedecké názvoslovie a taxonómia podľa: Gill, F and D Donsker (Eds). 2014. IOC World Bird List (v 4.1). Doi 10.14344/IOC.ML.4.1. http://www.worldbirdnames.org/

Slovenské názvoslovie podľa: Kovalik, P., Pačenovský, S., Čapek, M. & Topercer, J., 2010: Slovenské mená vtákov sveta. SOS/BirdLife Slovensko, Bratislava.

Tu nájdete podrobný zoznam druhov vtákov Slovenska v .pdf formáte.