Významné vtáčie územia (VVÚ)

Čo sú to Významné vtáčie územia (VVÚ)?

Program Významných vtáčích území (VVÚ) spoločnosti BirdLife International je celosvetovou iniciatívou, ktorej cieľom je identifikácia a ochrana siete dôležitých území na zachovanie voľne žijúceho vtáctva sveta. V roku 2009 bolo takmer 11000 rôznych území v 200 krajinách identifikovaných ako Významné vtáčie územia.

VVÚ sú kľúčovými územiami pre ochranu – sú dostatočne malé aby mohli byť zachované v celej svojej celistvosti a často sú už súčasťou siete chránených území. Na týchto územiach sa vyskytuje vo významnej početnosti jeden alebo viacero globálne ohrozených druhov. Spolu s ostatnými územiami tvoria priestor pre druhy, ktorých rozšírenie sa obmedzuje na konkrétny geografický priestor alebo špecifické biotopy alebo predstavujú priestor, cez ktorý migruje významný počet vtákov alebo slúžia ako zhromaždisko pre niektoré druhy.

Ako sa VVÚ identifikujú?

Územie, ktoré je označené ako VVÚ musí spĺňať kritériá, ktoré sa zakladajú na výskyte kľúčových druhov vtáctva, ktoré sú ohrozené globálnym vymieraním alebo ktorých populácie by boli inak nenahraditeľné. VVÚ musia byť prístupné k aktivitám, ktoré sú dôležité pre ich zachovanie a manažment ochrany.

Kritériá na vymedzenie VVÚ sú výsledkom medzinárodných dohovorov, sú štandardizované, kvantitatívne a vedecky obhájiteľné. V ideálnom prípade by malo byť VVÚ dostatočne veľké na to, aby mohlo podporovať samoudržateľné populácie toľkých vtáčích druhov, pre koľko ich bolo VVÚ vymedzené. V prípade migrujúcich druhov musia spĺňať podmienky dĺžky výskytu na danom území. VVÚ je medzinárodne dohodnutou prioritou, ktorej cieľom je ochrana.

Výberové kritériá pre VVÚ

„A“ – globálne kritériá

„B“ – kontinentálne kritériá

„C“ – regionálne kritériá

„D“ – štátne kritériá

Pri opise VVÚ na Slovensku boli použité kritériá typu „C“, ktoré vyjadrujú svoju dôležitosť vo vzťahu k priestoru Európskej únie. Niektoré kritériá typu „C“, ktoré sú aplikovateľné pre územie EU sú podobné tým, ktoré sú použité na globálnej („A“) a kontinentálnej („B“) úrovni. Kritériá typu „C“ boli pripravené na to, aby bolo možné vymedziť územia v Európskej únii, ktoré  v zmysle Smernice o vtákoch spĺňajú požiadavky pre vyhlásenie Chránených vtáčích území – CHVÚ.

Opis kritérií VVÚ typu „C“

C1 Globálne ohrozené druhy

Územie pravidelne podporuje významné počty globálne ohrozených druhov alebo iných druhov významných z ochranárskeho hľadiska na globálnej úrovni. Podľa tohto kritéria sú identifikované územia pre druhy, ktoré sú ohrozené vyhynutím na globálnej úrovni.

C2 Koncentrácie druhov ohrozených na úrovni EÚ

Územie pravidelne podporuje najmenej 1 % ťahovej populácie alebo populácie v rámci EÚ druhu považovaného za ohrozený v EÚ.

C3 Zhromaždiská migrujúcich druhov neohrozených na úrovni EÚ

Územie pravidelne podporuje najmenej 1 % ťahovej populácie migrujúceho druhu, ktorý nie je považovaný za ohrozený v EÚ.

C4 Zhromažďujúce sa druhy – veľké zhromaždiská

Územie pravidelne podporuje najmenej 20 000 jedincov migrujúcich vodných vtákov jedného alebo viacerých druhov.

C5 Zhromažďujúce sa druhy –  ťahové koridory

Územie je ťahový koridor, keď ním pravidelne migruje počas jarnej a jesennej migrácie najmenej 5000 bocianov (Ciconiidae), alebo najmenej 3000 dravcov (Accipitriformes a Falconiformes) alebo žeriavov (Gruidae). V súčasnosti nie sú k dispozícii žiadne údaje, ktoré by potvrdzovali, že nejaké územie na Slovensku spĺňa toto kritérium.

C6 Druhy ohrozené na úrovni EÚ

Územie je pre druh alebo poddruh považovaný za ohrozený v EÚ jedným z piatich najvýznamnejších v rámci daného európskeho regiónu.

Na Slovensku to bolo kvôli nepriaznivému stavu týchto druhov: sokol sťahovavý (Falco peregrinus), sokol červenonohý (Falco vespertinus), tetrov hlucháň (Tetrao urogallus) a kvôli údajom, že väčší počet území zlepší ich ochranu, bolo pre tieto druhy vybraných viac ako päť území. Pre sokola sťahovavého a sokola červenonohého bolo vybraných šesť území a pre tetrova hlucháňa sedem území. Na druhej strane pre druhy, ktorých populácie sú viazané iba na jedno územie: napr. lyžičiar biely (Platalea leucorodia) a trsteniarik tamariškový (Acrocephalus melanopogon) alebo keď je populácia druhu veľmi vysoká na prvých 3-4 územiach a oveľa nižšia na zvyšných, nemalo zmysel identifikovať maximálny počet piatich území.

Kritérium C6 bolo spravidla použité na hniezdne populácie, no je možné ich použiť aj na mimohniezdny výskyt. Základným princípom kritéria je dosiahnuť široké geografické pokrytie druhu v rámci areálu jeho výskytu v Európskej Únii. Územia, ktoré spĺňajú kritérium C6, musia podporovať počty daných druhov alebo poddruhov s významom na úrovni EÚ. Táto dodatočná podmienka je nevyhnutná na vylúčenie nepravidelných výskytov a území, v ktorých sa vyskytuje malý počet vtákov (1% národnej hniezdnej populácie je minimum). Územia, v ktorých sa vyskytuje zjavne neživotaschopná populácia (napr. 1 pár), by nemali byť vybrané. Na splnenie tejto podmienky bolo dohodnuté, že územie musí podporovať minimálne 5 párov výberového druhu spevavca (Passerines) a minimálne 2 páry výberového druhu nespevavca (Non-passerines).

C7 Iné ornitologické kritériá

Územie, ktoré bolo vyhlásené za Chránené vtáčie územie (CHVÚ) alebo bolo navrhnuté na vyhlásenie CHVÚ na základe ornitologických kritérií (podobných ale nie totožných s C1 – C6). Použitie tohto kritéria je obmedzené len na určené CHVÚ. Toto kritérium nie je možné aplikovať v nových členských krajinách EÚ.