Hrušovská zdrž

pondelok, 11. apríl 2011

V pondelok sme si spravili krátky birdwatchingový výlet na okraj Bratislavy. Navštívili sme Hrušovskú zdrž na Dunaji. Bolo oblačno a trochu veterno, niečo vyše 10°C. Počas našej 2,5 hodinovej návštevy sme videli alebo počuli 44 rôznych druhov vtákov.

Tu je ich zoznam:
labuť veľká (Cygnus olor)
kačica chripľavka (Anas strepera) 10
kačica divá (Anas platyrhynchos)
hrdzavka potápavá (Netta rufina) 5
chochlačka sivá (Aythya ferina)
chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula)
kačica dlhochvostá (Clangula hyemalis) 5
potápač veľký (Mergus merganser) 1
potápač prostredný (Mergus serrator) 1 samec
potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 2
potápka chochlatá (Podiceps cristatus)
volavka popolavá (Ardea cinerea) 11
kormorán malý (Microcarbo pygmeus / Phalacrocorax pygmeus) 11
kormorán veľký (Phalacrocorax carbo)
myšiak hôrny (Buteo buteo) 1
kulík riečny (Charadrius dubius) 1
kalužiak perlavý (Tringa ochropus) 1
čajka smejivá (Chroicocephalus ridibundus)
čajka malá (Hydrocoloeus minutus) 3
čajka čiernohlavá (Ichthyaetus melanocephalus) 1
čajka tmavá (Larus fuscus) 1
veľká čajka (Larus cachinnans/michahellis) min.15
čegrava veľkozobá (Hydroprogne caspia) 1

rybár riečny (Sterna hirundo) 8
holub domáci (Columba livia f. domestica)
sojka obyčajná (Garrulus glandarius) 13
vrana popolavá (Corvus cornix) 1
sýkorka veľká (Parus major)
škovránok poľný (Alauda arvensis) H
mlynárka dlhochvostá (Aegithalos caudatus) H
kolibiarik spevavý (Phylloscopus trochilus) H
kolibiarik čipčavý (Phylloscopus collybita) H
trsteniarik veľký (Acrocephalus arundinaceus) 1 H
penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla) 1
škorec obyčajný (Sturnus vulgaris) 3
drozd čierny (Turdus merula)
drozd plavý (Turdus philomelos)
žltochvost domový (Phoenicurus ochruros) 1
vrabec poľný (Passer montanus)
trasochvost biely (Motacilla alba)
pinka obyčajná (Fringilla coelebs) 4
stehlík obyčajný (Carduelis carduelis) 7
strnádka obyčajná (Emberiza citrinella) 1

počet pozorovaných jedincov je uvedený iba ak bolo možné ho zaznamenať alebo odhadnúť ; “H” znamená registráciu hlasu

Comments are closed.