Pannonian BirdExperience – 3. deň

nedeľa, 17. apríl 2011

Na 3. deň Pannonian BirdExperience v nedeľu sa uskutočnila exkurzia na Hrušovskú zdrž pri Bratislave, ktorá je súčasťou VD Gabčíkovo. Táto veľká vodná nádrž poskytuje výborné podmienky pre zimovanie vodného vtáctva na Slovensku a tvorí časť dôležitého medzinárodného migračného koridoru. Umelo vybudovaná nádrž a prívodný kanál sú obklopené fragmentmi pôvodných lužných lesov, ktoré sú súčasťou VVÚ Dunajské luhy.

V spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou/BirdLife Slovensko sme sa ujali vedenia tejto exkurzie. Vychutnávali sme si pravdepodobne tie najlepšie poveternostné podmienky túto jar, keďže bolo prevažne slnečno a teplota dosiahla 18°C. Bez stopy po najmenšom vetre bola hladina vody pokojná a bez jedinej vlnky, čo je pre túto časť Dunaja veľmi nezvyčajné. Počas našej exkurzie sme pozorovali niekoľko zaujímavých vtáčích druhov, ktorých sme spolu napočítali 44.

Zoznam pozorovaných druhov:
bažant obyčajný (Phasianus colchicus)
hus divá (Anser anser)  1
kačica chripľavka (Anas strepera)  30
kačica hvizdárka (Anas penelope)  12
kačica chrapačka (Anas querquedula)  4
hrdzavka patápavá (Netta rufina)  40
chochlačka sivá (Aythya ferina)
chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula)
potápač prostedný  (Mergus serrator)  1  samec
potápka malá (Tachybaptus ruficollis)
potápka chochlatá  (Podiceps cristatus)
volavka popolavá (Ardea cinerea) 1
kormorán malý (Microcarbo pygmeus  / Phalacrocorax pygmeus) 10
kormorán veľký (Phalacrocorax carbo)
jastrab krahulec (Accipiter nisus) 1
myšiak hôrny (Buteo buteo) 1
lyska čierna (Fulica atra)
čajka smejivá (Chroicocephalus ridibundus)
čajka malá (Hydrocoloeus minutus) 3
čajka čiernohlavá  (Ichthyaetus melanocephalus) 8
čajka žltonohá (Larus michahellis) 8
rybár riečny (Sterna hirundo)
čorík čierny (Chlidonias niger) 4
holub domáci (Columba livia f. domestica)
vrana čierna (Corvus corone) 1
vrana poplavá (Corvus cornix)
kúdeľníčka lužná (Remiz pendulinus) H
lastovička domová (Hirundo rustica)
kolibiarik spevavý (Phylloscopus trochilus) H
kolibiarik čipčavý (Phylloscopus collybita)
penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla)  H
škorec obyčajný (Sturnus vulgaris)
červienka obyčajná (Erithacus rubecula)  H
slávik obyčajný (Luscinia megarhynchos)  H
žltochvost domový (Phoenicurus ochruros)
vrabec poľný (Passer montanus)
trasochvost biely (Motacilla alba)
ľabtuška lúčna (Anthus pratensis)  H
kanárik poľný (Serinus serinus)  H
stehlík čížik (Carduelis spinus)  6
strnádka obyčajná (Emberiza citrinella)
neurčený ďateľ (Picidae sp.)  H

počet pozorovaných jedincov je uvedený iba ak bolo možné ho zaznamenať alebo odhadnúť ; “H” znamená registráciu hlasu

Comments are closed.