Pelikán, lyžičiare, hvizdáky malé a oveľa viac…

sobota, 23. apríl 2011

Rozhodli sme sa navštíviť oblasť Neziderského jazera v Rakúsku ešte raz. Splnili sme želanie  nášho kamaráta a zažili ďalší perfektný deň pozorovania vtáctva. Je to takmer neuveriteľné, že bahniaky na slaných jazerách sa dajú pozorovať z takej malej vzdialenosti, ako je to možné tu. Len dva kroky od cesty na blízkej lúke sme našli vzácnu orchideu: hmyzovník pavúkovitý (Ophrys sphegodes) a vstavač/červenohlav obyčajný (Orchis/Anacamptis morio). Na základe odporúania sme navštívili Sandeck, miesto, kde sa chová špeciálne plemeno bielych somárov. Dobrý rozhľad na rozsiahle pásmo trstín Neziderského jazera nám prinieslo príjenmné prekvapenie. Popri mnohých druhoch kačíc a bahniakov sme uvideli lyžičiarov bielych (Platalea leucorodia) a pelikána kučeravého (Pelecanus crispus). Po pár minútach pozorovania sa pelikán zdvihol a niektorí z nás mali možnosť po prvýkrát vidieť tohto u nás vzácneho vtáka letieť. Potom sme sa presunuli na ďalšie miesto. Na ceste k Oberstinkersee sme na poli zbadali 11 hvizdákov malých (Numenius phaeopus). V tejto zaujímavej časti Rakúska sme zaznamenali 82 rôznych druhov vtákov.

Ak si myslíte, že za jeden deň sa toho nedá vidieť viac, čítajte ďalej. Na spiatočnej ceste do Bratislavy sme sa zastavili na Hrušovskej zdrži. Pozorovali sme tam najväčší počet čoríkov čiernych (Chlidonias niger) – 215 počas tohtoročnej jarnej migrácie. Sprevádzal ich kŕdeľ 16 čoríkov bielokrídlych (Chlidonias leucoptera) a 1 čorík bahenný (Chlidonias hybrida). A čerešničkou na torte bolo pozorovanie potáplice strednej (Gavia arctica). Pre tento druh je to veľmi neskorý výskyt na jeho zimovisku. Tento neuveriteľne krásny deň v prírode nás motivoval robiť ďalšie birdwatchingové výlety.

Zoznam druhov pozorovaných v oblasti Neziderského jazera:
bažant obyčajný (Phasianus colchicus)
hus divá (Anser anser)
labuť veľká (Cygnus olor)
kazarka pestrá (Tadorna tadorna)
kačica chripľavka (Anas strepera)
kačica hvizdárka (Anas penelope)
kačica divá (Anas platyrhynchos)
kačica lyžičiarka (Anas clypeata)
kačica ostrochvostá (Anas acuta)
kačica chrapačka (Anas querquedula)
hrdzavka potápavá (Netta rufina)
chochlačka sivá (Aythya ferina)
chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula)
potápka malá (Tachybaptus ruficollis)
potápka chochlatá (Podiceps cristatus)
bocian biely (Ciconia ciconia)
lyžičiar biely (Platalea leucorodia)
bučiak veľký (Botaurus stellaris)
volavka popolavá (Ardea cinerea)
beluša veľká (Egretta alba)
pelikán kučeravý (Pelecanus crispus)
kormorán malý (Microcarbo pygmeus)
kormorán veľký (Phalacrocorax carbo)
haja červená (Milvus milvus)
kaňa močiarna (Circus aeruginosus)
myšiak hôrny (Buteo buteo)
sokol myšiar (Falco tinnunculus)
sliepočka vodná (Gallinula chloropus)
lyska čierna (Fulica atra)
šišila bocianovitá (Himantopus himantopus)
šabliarka modronohá (Recurvirostra avosetta)
cíbik chochlatý (Vanellus vanellus)
kulík riečny (Charadrius dubius)
kulík morský (Charadrius alexandrinus)
močiarnica mekotavá (Gallinago gallinago)
brehár čiernochvostý (Limosa limosa)
hvizdák malý (Numenius phaeopus)
kalužiak červenonohý (Tringa totanus)
kalužiak sivý (Tringa nebularia)
kalužiak močiarny (Tringa glareola)
bojovník bahenný (Philomachus pugnax)
čajka smejivá (Chroicocephalus ridibundus)
čajka čiernohlavá (Ichthyaetus melanocephalus)
čajka žltonohá (Larus michahellis)
rabár riečny (Sterna hirundo)
holub domáci (Columba livia f. domestica)
holub hrivnák (Columba palumbus)
hrdlička poľná (Streptopelia turtur)
hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto)
kukučka obyčajná (Cuculus canorus)
dudok chochlatý (Upupa epops)
straka obyčajná (Pica pica)
havran čierny (Corvus frugilegus)
vrana popolavá (Corvus cornix)
sýkorka veľká (Parus major)
kúdeľníčka lužná (Remiz pendulinus)
pipíška chochlatá (Galerida cristata)
škovránok poľný (Alauda arvensis)
lastovička domová (Hirundo rustica)
kolibiarik spevavý (Phylloscopus trochilus)
kolibiarik čipčavý (Phylloscopus collybita)
kolibiarik sykavý (Phylloscopus sibilatrix)
trsteniarik malý (Acrocephalus schoenobaenus)
svrčiak slávikovitý (Locustella luscinioides)
penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla)
penica popolavá (Sylvia curruca)
škorec obyčajný (Sturnus vulgaris)
drozd čierny (Turdus merula)
slávik obyčajný (Luscinia megarhynchos)
žltochvost domový (Phoenicurus ochruros)
pŕhľaviar červenkastý (Saxicola rubicola)
vrabec domový (Passer domesticus)
vrabec poľný (Passer montanus)
trasochvost žltý (Motacilla flava)
trasochvost biely (Motacilla alba)
ľabtuška hôrna (Anthus trivialis)
pinka obyčajná (Fringilla coelebs)
kanárik poľný (Serinus serinus)
zelienka obyčajná (Carduelis chloris)
stehlík obyčajný (Carduelis carduelis)
stehlík konôpka (Carduelis cannabina)
strnádka trstinová (Emberiza schoeniclus)

Zoznam druhov pozorovaných pri Hrušovskej zdrži:
kačica chripľavka (Anas strepera)
kačica hvizdárka (Anas penelope)
kačica divá (Anas platyrhynchos)
kačica chrapačka (Anas querquedula)
kačica chrapka (Anas crecca)
hrdzavka potápavá (Netta rufina)
chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula)
potáplica stredná (Gavia arctica)
potápka chochlatá (Podiceps cristatus)
kormorán malý (Microcarbo pygmeus)
kormorán veľký (Phalacrocorax carbo)
kaňa močiarna (Circus aeruginosus)
čajka smejivá (Chroicocephalus ridibundus)
čajka malá (Hydrocoloeus minutus)
čajka žltonohá (Larus michahellis)
rybár riečny (Sterna hirundo)
čorík bahenný (Chlidonias hybrida)
čorík bielokrídly (Chlidonias leucopterus)
čorík čierny (Chlidonias niger)
lastovička domová (Hirundo rustica)
penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla)
škorec obyčajný (Sturnus vulgaris)
drozd plavý (Turdus philomelos)
trasochvost biely (Motacilla alba)
strnádka obyčajná (Emberiza citrinella)

Comments are closed.