Hrušovská zdrž – prví zimní hostia

nedeľa – pondelok, 16,-17. október 2011

Aj napriek tomu, že toto obdobie nie je na pozorovanie vtáctva práve najlepšie, rozhodli sme sa to vyskúšať. V nedeľu a v pondelok sa nám podarilo na krátko navštíviť Hrušovskú zdrž, ktorá je súčasťou VVÚ Dunajské luhy, a ktorá je najvýznamnejším zimoviskom pre vodné vtáctvo na Slovensku. Počas našej návštevy sme mali možnosť pozorovať migráciu trasochvostov bielych a horských, zaznamenali sme aj migráciu piniek obyčajných, ale aj žltochvostov domových. Na poli nám krátko zaspieval aj škovránok poľný. Nad vodou leteli aj cíbiky chochlaté. Na vode sme mali možnosť pozorovať množstvo kormoránov, kačíc divých, či lysiek čiernych, ale prevládali najmä chochlačky vrkočaté a chochlačky sivé. Z druhov, ktoré sa tu vyskytujú aj v lete sme videli hrdzavky potápave, ale aj kačice chripľavky. No a už sa objavili aj prvé jedince druhov, ktoré sa tu vyskytujú v zime, napr. kormorán malý, hlaholky severské, chochlačky morské a dokonca aj samica potápača prostredného. V nedeľu nás na záver potešil 73 členný kŕdel žeriavov popolavých. Predpokladáme, že v najbližších dňoch bude na tejto lokalite zimných hostí len pribúdať.

Zoznam pozorovaných druhov:
hus neurčená do druhu (Anser sp.) 1
labuť veľká (Cygnus olor)
kačica chripľavka (Anas strepera) 6
kačica divá (Anas platyrhynchos)
hrdzavka potápavá (Netta rufina) 6
chochlačka sivá (Aythya ferina)
chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula)
chochlačka morská (Aythya marila) 5
hlaholka severská (Bucephala clangula) 2
potápač prostredný (Mergus serrator) 1
potápka malá (Tachybaptus ruficollis / Podiceps ruficollis) 120
potápka chochlatá (Podiceps cristatus) 50
volavka popolavá (Ardea cinerea) 8
beluša veľká (Ardea alba / Egretta alba) 1
kormorán malý (Microcarbo pygmaeus / Phalacrocorax pygmaeus) 1
kormorán veľký (Phalacrocorax carbo) 300
orliak morský (Haliaeetus albicilla) 1
myšiak hôrny (Buteo buteo) 1
sliepočka vodná (Gallinula chloropus) 5
lyska čierna (Fulica atra)
žeriav popolavý (Grus grus) 73
cíbik chochlatý (Vanellus vanellus) 55
čajka smejivá (Chroicocephalus ridibundus / Larus ridibundus)
veľká čajka neurčená do druhu (Larus cachinnans / Larus michahellis)
holub hrivnák (Columba palumbus) 2
hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto) 2
ďateľ veľký (Dendrocopos major / Picoides major) 1
žlna zelená (Picus viridis) 1
sojka obyčajná (Garrulus glandarius) 1
straka obyčajná (Pica pica) 2
havran čierny (Corvus frugilegus) 10
vrana popolavá (Corvus cornix) 15
sýkorka veľká (Parus major) 4
sýkorka belasá (Cyanistes caeruleus / Parus caeruleus) 1
pipíška chochlatá (Galerida cristata) 4
škovránok poľný (Alauda arvensis) 1
mlynárka dlhochvostá (Aegithalos caudatus) 2
škorec obyčajný (Sturnus vulgaris) 400
drozd čierny (Turdus merula) 1
drozd trskota (Turdus viscivorus) 2
červienka obyčajná (Erithacus rubecula) 1
žltochvost domový (Phoenicurus ochruros) 6
pŕhľaviar čiernohlavý (Saxicola rubicola / Saxicola torquata) 2
vrabec domový (Passer domesticus) 4
vrabec poľný (Passer montanus) 10
trasochvost horský (Motacilla cinerea) 2
trasochvost biely (Motacilla alba) 150
pinka obyčajná (Fringilla coelebs) 4

počet pozorovaných jedincov je uvedený iba ak bolo možné ho zaznamenať alebo odhadnúť ; “H” znamená registráciu hlasu

Comments are closed.