Za vtákmi na Devínskom jazere

nedeľa, 1. apríl 2012, Deň vtákov

V roku 1900 významný prírodovedec Oto Herman (1835 – 1914) ustanovil 1. apríl za svetový deň vtáctva. V tento deň usporiadal v Rakúsko-Uhorsku akciu pre školy – Deň vtákov a stromov. No a práve pri príležitosti svetového dňa vtáctva sme spravili akciu pre verejnosť “ Za vtákmi na Devínske jazero“. Aj napriek nepriaznivému počasiu sa nám podarilo zaznamenať až 72 druhov vtákov.

Ráno sme sa stretli na Hlavnej stanici a šli sme vlakom na zástavku Devínske jazero. Pokračovali sme smerom k rieke Malina, pričom nám cestou spievali škovránky poľné (Alauda arvensis). Počasie nebolo príliš lákavé, ale aj napriek tomu sme putovali ďalej, cestou sme videli letieť viaceré kormorány veľké (Phalacrocorax carbo) ale i kaňu močiarnu (Circus aeruginosus). Videli sme červienky obyčajné (Erithacus rubecula), pinky obyčajné (Fringilla coelebs) a do taktu nám spievali kolibiariky čipčavé (Phylloscopus collybita). Pri futbalovom ihrisku nás prekvapila sýkorka uhliarka (Parus ater), ale tu sme mali šťastie aj na haje tmavé (Milvus migrans) a myšiaky hôrne (Buteo buteo).

Za riečkou Malinou nás prekvapilo pekné pozorovanie jastraba veľkého (Accipiter gentilis), ale i bocian biely (Ciconia ciconia). Mali sme možno trochu šťastie, lebo cesta už nebola zaplavená, a tak sme pokračovali po cyklistickom chodníku smerom na Vysokú pri Morave. Popri ceste sme obdivovali bobrie ohryzy. No a zrazu nás prekvapilo aprílové počasie, keďže začalo snežiť. V tomto aprílovom počasí sme mali šťastie i na dospelého orliaka morského (Halaeetus albicilla). Ešte sme si spravili odbočku  k jednému z ramien pričom sme cestou vyplašili niekoľko močiarníc mekotavých (Gallinago gallinago). Na ramene sme videli potápku malú (Tachybaptus ruficollis) a okrem kačíc divých (Anas platyrhynchos) i kačice chrapky (Anas crecca).

Našim cieľom bola lokalita pri rieke Morava, z ktorej sme mali možnosť pozorovať vodnú plochu v Rakúsku. Tam sme mali možnosť vidieť všetky naše druhy kačíc z rodu Anas a husi divé (Anser anser), pričom po dlhšom hľadaní sme našli i husi siatinné (Anser fabalis) a zopár husí bieločelých (Anser albifrons). Najväčším prekvapením bolo objavenie jednej bernikly bielolícej (Branta leucopsis) medzi asi stopäťdesiatimi husami. Ďalej sme tu videli i kulíky riečne (Charadrius dubius) či bojovníky bahenné (Phylomachus pugnax) . Tu pri pozorovaní vodného vtáctva na druhej strane rieky nám za hlavami pristáli tesáre čierne (Dryocopus martius) a žlna sivá (Picus canus).

Po istej chvíli sme sa otočili a šli sme naspäť na zastávku Devínske jazero, cestou sme ešte videli haju červenú (Milvus milvus). Návštevníkom sme  ukázali aj kolibiarika čipčavého (Phylloscopus collybita). Keďže sme mali ešte chvíľu čas, zastavili sme sa cestou v bufete a asi po hodine sme sa vybrali na vlak a šli sme naspäť do Bratislavy.

Zoznam pozorovaných druhov:

bažant obyčajný (Phasianus colchicus)
hus siatinná (Anser fabalis)
hus divá (Anser anser)
hus bieločelá (Anser albifrons)
bernikla bielolíca (Branta leucopsis)
labuť veľká (Cygnus olor)
kačica chripľavka (Anas strepera)
kačica hvízdárka (Anas penelope)
kačica divá (Anas platyrhynchos)
kačica lyžičiarka (Anas clypeata / Spatula clypeata)
kačica ostrochvostá (Anas acuta)
kačica chrapačka (Anas querquedula)
kačica chrapka (Anas crecca)
hrdzavka potápavá (Netta rufina)
chochlačka sivá (Aythya ferina)
chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula)
potápka malá (Tachybaptus ruficollis / Podiceps ruficollis)
bocian biely (Ciconia ciconia)
volavka popolavá (Ardea cinerea)
beluša veľká (Ardea alba / Egretta alba)
kormorán veľký (Phalacrocorax carbo)
haja červená (Milvus milvus)
haja tmavá (Milvus migrans)
orliak morský (Haliaeetus albicilla)
kaňa močiarna (Circus aeruginosus)
jastrab veľký (Accipiter gentilis)
myšiak hôrny (Buteo buteo)
lyska čierna (Fulica atra)
cíbik chochlatý (Vanellus vanellus)
kulík riečny (Charadrius dubius)
močiarnica mekotavá (Gallinago gallinago)
kalužiak perlavý (Tringa ochropus)
bojovník bahenný (Philomachus pugnax)
čajka smejivá (Chroicocephalus ridibundus / Larus ridibundus)
čajka sivá (Larus canus)
čajka neurčená do druhu (Larus cachinnans / Larus michahellis)
holub divý (Columba livia)
holub hrivnák (Columba palumbus)
hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto)
ďateľ veľký (Dendrocopos major / Picoides major)
tesár čierny (Dryocopus martius)
žlna zelená (Picus viridis)
žlna sivá (Picus canus)
sojka obyčajná (Garrulus glandarius)
straka obyčajná (Pica pica)
vrana čierna (Corvus corone)
vrana popolavá (Corvus cornix)
krkavec čierny (Corvus corax)
sýkorka uhliarka (Periparus ater / Parus ater)
sýkorka veľká (Parus major)
sýkorka belasá (Cyanistes caeruleus / Parus caeruleus)
škovránok poľný (Alauda arvensis)
mlynárka dlhochvostá (Aegithalos caudatus)
kolibiarik čipčavý (Phylloscopus collybita)
penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla)
brhlík obyčajný (Sitta europaea)
škorec obyčajný (Sturnus vulgaris)
drozd čierny (Turdus merula)
červienka obyčajná (Erithacus rubecula)
žltochvost domový (Phoenicurus ochruros)
pŕhľaviar čiernohlavý (Saxicola rubicola / Saxicola torquata)
vrabec domový (Passer domesticus)
vrabec poľný (Passer montanus)
trasochvost biely (Motacilla alba)
ľabtuška neurčená do druhu (Anthus sp.)
pinka obyčajná (Fringilla coelebs)
kanárik poľný (Serinus serinus)
zelienka obyčajná (Carduelis chloris / Chloris chloris)
stehlík obyčajný (Carduelis carduelis)
stehlík konôpka (Carduelis cannabina)
strnádka obyčajná (Emberiza citrinella)
strnádka trstinová (Emberiza schoeniclus)

Comments are closed.