Vtáky a víno východného Slovenska

nedeľa – utorok, 6. – 8. mája 2012

Skoro ráno sme sa stretli v Bratislave a vyrazili sme na východné Slovensko. Aby nás dlhá cesta príliš neunavila, urobili sme si zastávku na Perínských rybníkoch neďaleko Košíc. Práve v tomto čase sa tu realizoval týždenný monitoring vtáctva pomocou odchytov do ornitlogických sietí a krúžkovania. Prezreli sme si rybníky, na ktorých bolo množstvo vtáctva, medziiným aj potápky chochlaté, malé i čiernokrké. Nad hladinou lietali čoríky bahenné a čierne a vysoko nad obzorom nám zakrúžil orol kráľovský aj sokol rároh. Po tejto prestávke sme pokračovali v ceste do Stredy nad Bodrogom, kde sme mali zabezpečené ubytovanie. Podvečer sme šli pozrieť kolóniu volaviek popolavých, kde sme okrem samotných volaviek pozorovali chavkoše nočné loviace v ramene. Odtiaľ sme sa presunuli ku Kráľovskému Chlmcu, kde sme nazreli na kolóniu chavkošov nočných a beluší malých. Po návrate sme šli na večeru a odtiaľ rovno do postelí, keďže sme boli všetci natoľko unavení, že sa už nikomu z nás nechcelo ísť počúvať nočné druhy vtákov.

Ráno sme si však privstali a ešte pred raňajkami sme sa vybrali do lužného lesa vypočuť si ranné spevy vtákov. Stali sme sa síce obeťou množstva hladných komárov, no počuli sme nádherný vtáčí koncert. Spievali napríklad sláviky obyčajné, penice čiernohlavé, červienky, či vlhy.

Po raňajkách sme sa vybrali na Senianske rybníky. Prehliadku sme začali lúkou Ostrovík, na ktorej sme videli viacero bahniakov, najmä kalužiaky červenonohé a močiarne. Potešili nás aj blízko lietajúce čoríky bahenné. Nad rybníkom nám lietali dokonca všetky tri „naše“ druhy čoríkov. Všetci sme sa tešili z pozorovania loviacich lyžičiarov, ktoré sme mali možnosť pozorovať z pomerne malej vzdialenosti. Po krátkom čase, ktorý sme strávili na pozorovacej veži, sme sa vybrali na druhú stranu rybníkov, kde sme videli aj naše prvé volavky purpurové. Po obede sme sa presunuli k Iňačovciam a čakala nás cesta do Národnej prírodnej rezervácie Senianske rybníky. Trasa síce nebola dlhá, ale mokrá tráva nám všetkým zabezpečila potopu v topánkach. Cestou sme vyplašili bučiačika malého a videli sme aj trsteniariky veľké a ďalšie menšie druhy spevavcov. V rezervácii sme opäť videli čoríky, volavky purpurové, chavkoše nočné a ozval sa nám aj chriašť malý. Po takýchto pekných pozorovaniach nás čakala opäť mokrá cesta naspäť k autu. Pred odchodom sme sa ešte prešli k jedinému vypustenému rybníku, kde boli breháre čiernochvosté, ale aj šabliarky modronohé, pobrežníky čiernozobé a bojovníky bahenné.

Po večeri nasledovala ochutnávka vín v pivnici u pána Szekelyho, ktorý nás vrúcne privítal. Pivnica nás hneď prekvapila hrubou vrstvou známej tokajskej plesne a typickou arómou. Ochutnali sme štyri druhy vína, z ktorých bolo cítiť lásku pri ich výrobe. Starý pán bol veľmi priateľský a zhovorčivý. Zaujímalo nás, aká stará je pivnica, a ako dlho mu trvalo jej vykopanie. Veľmi nás prekvapila jeho odpoveď, že pivnica je stará 25 rokov a ešte viac, keď so smiechom dodal, že ju kopal približne dva týždne.

Posledný deň našeho zájazdu sme sa vybrali na dve lokality, na jednej sme však očakávané včeláriky nevideli – ešte neprileteli zo svojich zimovísk. Zastavili sme sa pozrieť ešte v lužnom lese, kde sa nám pekne ukázali viaceré druhy, napr. muchárik bielokrký. Pri okraji lesa nás potešila aj penica jarabá. Po týchto krátkych zastávkach sme sa cez obec Senné vybrali naspäť do Bratislavy. Cestou nás potešilo nádherné pozorovanie orla kráľovského.

Výlet bol síce upršaný, ale na vtáky veľmi bohatý. K tomu sme si dali ešte aj pohár dobrého tokajského vína a boli sme spokojní s tým, že sme opäť spoznali kus menej navštevovaného slovenského kraja.

Zoznam pozorovaných druhov (94):

prepelica poľná (Coturnix coturnix)
bažant obyčajný (Phasianus colchicus)
hus divá (Anser anser)
labuť veľká (Cygnus olor)
kačica chripľavka (Anas strepera)
kačica divá (Anas platyrhynchos)
kačica lyžičiarka (Anas clypeata / Spatula clypeata)
kačica chrapačka (Anas querquedula)
hrdzavka potápavá (Netta rufina)
chochlačka sivá (Aythya ferina)
chochlačka bielooká (Aythya nyroca)
chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula)
potápka malá (Tachybaptus ruficollis / Podiceps ruficollis)
potápka chochlatá (Podiceps cristatus)
bocian čierny (Ciconia nigra)
lyžičiar biely (Platalea leucorodia)
bučiak veľký (Botaurus stellaris)
bučiačik močiarny (Ixobrychus minutus)
chavkoš nočný (Nycticorax nycticorax)
volavka popolavá (Ardea cinerea)
volavka purpurová (Ardea purpurea)
beluša veľká (Ardea alba / Egretta alba)
beluša malá (Egretta garzetta)
kormorán malý (Microcarbo pygmeus / Phalacrocorax pygmeus)
kormorán veľký (Phalacrocorax carbo)
orliak morský (Haliaeetus albicilla)
kaňa močiarna (Circus aeruginosus)
kaňa popolavá (Circus pygargus)
myšiak hôrny (Buteo buteo)
orol kráľovský (Aquila heliaca)
sokol myšiar pustovka (Falco tinnunculus)
sokol rároh (Falco cherrug)
chriašteľ vodný (Rallus aquaticus)
chriašť malý (Porzana parva)
lyska čierna (Fulica atra)
šišila bocianovitá (Himantopus himantopus)
šabliarka modronohá (Recurvirostra avosetta)
cíbik chochlatý (Vanellus vanellus)
kulík bledý (Pluvialis squatarola)
kulík riečny (Charadrius dubius)
brehár čiernochvostý (Limosa limosa)
hvizdák veľký (Numenius arquata)
kalužiak červenonohý (Tringa totanus)
pobrežník malý (Calidris minuta)
čajka smejivá (Chroicocephalus ridibundus / Larus ridibundus)
čajka bielohlavá (Larus cachinnans)
rybár riečny (Sterna hirundo)
holub divý (Columba livia)
holub hrivnák (Columba palumbus)
hrdlička poľná (Streptopelia turtur)
hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto)
kukučka obyčajná (Cuculus canorus)
dážďovník obyčajný (Apus apus)
včelárik zlatý (Merops apiaster)
dudok chochlatý (Upupa epops)
ďateľ veľký (Dendrocopos major / Picoides major)
žlna zelená (Picus viridis)
strakoš obyčajný (Lanius collurio)
strakoš kolesár (Lanius minor)
vlha obyčajná (Oriolus oriolus)
straka obyčajná (Pica pica)
kavka tmavá (Coloeus monedula / Corvus monedula)
vrana čierna (Corvus corone)
sýkorka veľká (Parus major)
pipíška chochlatá (Galerida cristata)
škovránok poľný (Alauda arvensis)
lastovička obyčajná (Hirundo rustica)
belorítka obyčajná (Delichon urbicum / Delichon urbica)
trsteniarik veľký (Acrocephalus arundinaceus)
trsteniarik malý (Acrocephalus schoenobaenus)
trsteniarik bahenný (Acrocephalus scirpaceus)
sedmohlások obyčajný (Hippolais icterina)
svrčiak zelenkavý (Locustella naevia)
svrčiak slávikovitý (Locustella luscinioides)
penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla)
penica jarabá (Sylvia nisoria)
škorec obyčajný (Sturnus vulgaris)
drozd čierny (Turdus merula)
drozd plavý (Turdus philomelos)
slávik obyčajný (Luscinia megarhynchos)
žltochvost domový (Phoenicurus ochruros)
pŕhľaviar čiernohlavý (Saxicola rubicola / Saxicola torquata)
muchárik bielokrký (Ficedula albicollis)
vrabec domový (Passer domesticus)
vrabec poľný (Passer montanus)
trasochvost žltý (Motacilla flava)
trasochvost biely (Motacilla alba)
pinka obyčajná (Fringilla coelebs)
zelienka obyčajná (Carduelis chloris / Chloris chloris)
stehlík obyčajný (Carduelis carduelis)
stehlík konôpka (Carduelis cannabina)
strnádka lúčna (Emberiza calandra / Miliaria calandra)
strnádka obyčajná (Emberiza citrinella)
strnádka trstinová (Emberiza schoeniclus)

Comments are closed.