Tok dropa veľkého

sobota, 27. apríla 2013

Posledný aprílový víkend smerovala naša cesta do najvýchodnejšieho cípu Rakúska. Našim cieľom boli územia v národných parkoch Neusiedler See – Seewinkel a Fertő-Hanság. Táto nížinná rovinatá oblasť poskytuje skvelé podmienky na jedno z najkrajších prírodných divadiel, ktoré sa dajú v Európe pozorovať. Na rozsiahlych lúkach popretkávaných remízkami stromov sme pozorovali samcov dropa veľkého (Otis tarda) ako sa predvádzali pred samičkami. Popri tomto nevšednom zážitku sme mali možnosť pozorovať veľký počet druhov viazaných na vodné prostredie, podmáčané lúky či rozsiahle lúčne biotopy.


Zoznam pozorovaných druhov (81):
bažant obyčajný (Phasianus colchicus)
hus divá (Anser anser)
labuť veľká (Cygnus olor)
kazarka pestrá (Tadorna tadorna)
kačica chripľavka (Anas strepera)
kačica divá (Anas platyrhynchos)
kačica lyžičiarka (Anas clypeata / Spatula clypeata)
kačica chrapačka (Anas querquedula)
hrdzavka potápavá (Netta rufina)
chochlačka sivá (Aythya ferina)
chochlačka bielooká (Aythya nyroca)
potápka chochlatá (Podiceps cristatus)
bocian biely (Ciconia ciconia)
lyžičiar biely (Platalea leucorodia)
volavka popolavá (Ardea cinerea)
beluša veľká (Ardea alba / Egretta alba)
beluša malá (Egretta garzetta)
kormorán malý (Microcarbo pygmeus / Phalacrocorax pygmeus)
kormorán veľký (Phalacrocorax carbo)
orliak morský (Haliaeetus albicilla)
kaňa močiarna (Circus aeruginosus)
kaňa popolavá (Circus pygargus)
myšiak hôrny (Buteo buteo)
orol kráľovský (Aquila heliaca)
sokol myšiar pustovka (Falco tinnunculus)
sokol lastovičiar (Falco subbuteo)
drop veľký (Otis tarda)
lyska čierna (Fulica atra)
šišila bocianovitá (Himantopus himantopus)
šabliarka modronohá (Recurvirostra avosetta)
cíbik chochlatý (Vanellus vanellus)
kulík riečny (Charadrius dubius)
brehár čiernochvostý (Limosa limosa)
hvizdák veľký (Numenius arquata)
kalužiak červenonohý (Tringa totanus)
kalužiak močiarny (Tringa glareola)
kalužiačik malý (Actitis hypoleucos / Tringa hypoleucos)
pobrežník malý (Calidris minuta)
bojovník bahenný (Philomachus pugnax)
čajka smejivá (Chroicocephalus ridibundus / Larus ridibundus)
čajka čiernohlavá (Ichthyaetus melanocephalus / Larus melanocephalus)
veľká čajka neurčená do druhu (Larus cachinnans / Larus michahellis)
rybár riečny (Sterna hirundo)
čorík čierny (Chlidonias niger)
holub divý (Columba livia)
holub hrivnák (Columba palumbus)
hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto)
kukučka obyčajná (Cuculus canorus)
včelárik zlatý (Merops apiaster)
ďateľ hnedkavý (Dendrocopos syriacus / Picoides syriacus)
kavka tmavá (Coloeus monedula / Corvus monedula)
havran čierny (Corvus frugilegus)
vrana popolavá (Corvus cornix)
sýkorka veľká (Parus major)
fúzatka trstinová (Panurus biarmicus)
škovránok poľný (Alauda arvensis)
brehuľa hnedá (Riparia riparia)
lastovička obyčajná (Hirundo rustica)
belorítka obyčajná (Delichon urbicum / Delichon urbica)
kolibiarik čipčavý (Phylloscopus collybita)
trsteniarik veľký (Acrocephalus arundinaceus)
trsteniarik malý (Acrocephalus schoenobaenus)
trsteniarik bahenný (Acrocephalus scirpaceus)
svrčiak slávikovitý (Locustella luscinioides)
penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla)
penica obyčajná (Sylvia communis)
brhlík obyčajný (Sitta europaea)
škorec obyčajný (Sturnus vulgaris)
drozd čierny (Turdus merula)
slávik obyčajný (Luscinia megarhynchos)
žltochvost domový (Phoenicurus ochruros)
pŕhľaviar červenkastý (Saxicola rubetra)
vrabec domový (Passer domesticus)
vrabec poľný (Passer montanus)
trasochvost žltý (Motacilla flava)
trasochvost biely (Motacilla alba)
pinka obyčajná (Fringilla coelebs)
kanárik poľný (Serinus serinus)
zelienka obyčajná (Carduelis chloris / Chloris chloris)
stehlík obyčajný (Carduelis carduelis)
strnádka obyčajná (Emberiza citrinella)

Comments are closed.