Vtáčie divadlo v NP Hortobágy alebo drozdy čierne v Maďarsku asi nežijú

piatok – nedeľa, 4. – 6. október 2013

Aj tento rok sme si na návštevu Národného parku Hortobágy vybrali prvý októbrový víkend. A ako sa v priebehu príjemne strávených troch dní ukázalo, bol to dobrý výber.

Počas cesty autobusom sme si pripomenuli počty pozorovaných druhov z minulých rokov. Počas zájazdu v roku 2011 sa nám podarilo pozorovať spolu 49 druhov vtákov a v roku 2012 to bolo 86. Podmienkou zaradenia do zoznamu bolo, ako obyčajne, že druh musí byť pozorovaný aspoň dvomi účastníkmi zájazdu a musí to byť na území Maďarska. Každý z účastníkov povie svoj tip, koľko druhov sa nám podľa neho podarí pozorovať a ten, ktorý sa trafí presne, alebo jeho tip bude najbližšie k výslednému číslu, vyhráva. Najmä ku koncu zájazdu býva veľká naháňačka za druhmi, obzvlášť medzi ľudmi s vyššími tipmi. Minulý rok sme sa takto pokúšali spozorovať drozda čierneho, pomerne bežný druh, ktorý, ako sme zistili, sme zatiaľ v zozname nemali a mysleli sme si, že ho ľahko nájdeme. Napriek zapojeniu všetkých účastníkov sa nám ho zbadať nepodarilo. Ako vysvitlo neskôr, nebol medzi pozorovanými druhmi ani v roku 2011. O to viac nás zaujímalo, ako to bude počas našej tohtoročnej návštevy maďarskej pusty.

Len čo sme sa pripojili na diaľnicu, na priľahlom poli sme zahliadli cca 35 kusový kŕdlik dropov veľkých (Otis tarda). Do zoznamu sa nám však nedostali, keďže sme ešte neprekročili hranice.

Počas cesty sme pozorovali trasochvosty biele (Motacilla alba), kŕdle škorcov (Sturnus vulgaris), množstvo rôzne sfarbených myšiakov (Buteo buteo), či diaľnicu aj u nás milujúce straky (Pica pica). Na odpočívadlách zase pobehujúce pipíšky (Galerida cristata) a vrabce domové (Passer domesticus). Krátko pred cieľom našej cesty nás potešil krúžiaci orol kráľovský (Aquila heliaca).

Hneď prvý večer po ubytovaní sa sme sa vybrali sledovať na svoje nocoviská tiahnúce žeriavy. Presunuli sme sa na lokalitu v severnej časti národného parku, rozložili statívy a čakali. Zo začiatku sa toho nedialo veľa, no s ubúdajúcim slnkom sa pomaly objekty nášho záujmu pohli. Najprv sa nad našimi hlavami začali objavovať len menšie kŕdle, no ako sa stmievalo, kŕdle sa zväčšovali a žeriavy sa začali aj hlasno ozývať. Tesne pred našim odchodom, keď sa už aj poriadne ochladilo, lietali okolo nás kŕdle z každej strany, dokonca aj pomerne nízko nad našimi hlavami. Podľa rozdielnych hlasov sa dali jasne rozoznať dospelé a mladé jedince. Okrem žeriavov preletovali okolo nás aj kŕdle husí.

Common Cranes flying to fishponds / žeriavy popolavé tiahnúce na svoje nocoviská - Ján Dobšovič

Druhý deň ešte pred raňajkami sa niekoľko otužilcov vybralo na vychádzku do blízkosti ubytovania. Podarilo sa im pozorovať napríklad kačice chrapky (Anas crecca), pŕhľaviara čiernohlavého (Saxicola torquata), veľký kŕdeľ kaviek (Coloeus monedula) a havranov (Corvus frugileus) a najmä žeriavy rozlietavajúce sa do pusty. Pozorovali sme tiež žlnu zelenú (Picus viridis), holuby hrivnáky (Columba palumbus) a holuba plúžika (Columba oenas).

Po raňajkách sme si vyšli na prechádzku do pusty do jednej z troch častí sprístupnených pre verejnosť. Následne sme navštívili dedinku Hortobágy so známymi pamätihodnosťami pusty – deväť oblúkovým mostom a Hortobáďskou čárdou, údajne najstaršou budovou v puste. Mali sme možnosť prezrieť si informačné centrum národného parku, múzeum pastierov, expozíciu tradičných remesiel, vtáky vo voliére rehabilitačnej stanice, miestne trhy či nafotiť sochy dotvárajúce celkovú atmosféru tohto príjemného miesta. Pred obedom sme sa presunuli do neďalekej ZOO, kde chovajú miestne plemená domácich zvierat. Každoročne sa tu práve v tomto čase koná dražba býkov maďarského sivého dobytka. Tak sme si okrem tradičných plemien, ako sú skrutkorohé ovce racky, prasatá mangalice či exoticky vyzerajúce vodné byvoly mohli pozrieť aj predvádzanie býkov a licitovanie o ich cene. Po obede vo vychýrenej Hortobáďskej čárde sme sa presunuli na druhú lokalitu, ktorá je sprístupnená verejnosti – k agátovému lesíku, ktorý je domovom kolónie havranov čiernych a sokolov červenonohých. V tejto ročnej dobe sme ich tu nezastihli, ale mohli sme sa pokochať napríklad pohľadom na sokola sťahovavého (Falco peregrinus) lietajúceho nad našimi hlavami. Z ostatných druhov zvierat nás zaujali z dutín v stromoch vyletujúce netopiere či jež, ktorého sme stretli cestou k autobusu.

Bulls for sale / Býky určené na predaj - Ján Dobšovič

Našim cieľom v tento deň však boli najmä rybníky národného parku. Tam nás železnička odviezla k poslednému rybníku, nazývanému Kondás. Práve na ňom totiž trávilo noc približne 20 000 žeriavov popolavých (Grus grus). Ešte pred ich príletom sme z pozorovacích veží preskúmali rybníky a vtáctvo na nich a v ich okolí. Okrem iného sa nám podarilo pozorovať 4 orliakov morských (Haliaeetus albicilla), fúzatky trstinové (Panurus biarmicus), hvizdáky veľké (Numenius arquata), 15 kulíkov bledých (Pluvialis squatarola) a 20 kalužiakov tmavých (Tringa erytropus). Zaujala nás aj líška, ktorá sa cez trsťové porasty dostala až na bahnitý breh, kde medzi vranami popolavými (Corvus corone) sliedila po potrave. Potom sme sa presunuli na drevený chodník v trsťových porastoch a do pozorovateľní na brehu rybníka. Pomaly sa začali objavovať prvé žeriavy. Najprv len v malých kŕdlikoch, no onedlho sa začalo fantastické predstavenie. Žeriavy prilietavali zo všetkých smerov, za hlasného ozývania zosadávali na rybník, predvádzali sa a preletovali medzi sebou. Po západe slnka sme ich už takmer nevideli, no ich hlasy bolo počuť celou cestou k stanici železničky, ktorá nás po tme odviezla naspäť.

At fishponds / Na rybníkoch - Ján Dobšovič

V nedeľu náš program začal opäť vychádzkou do okolia ubytovania. Pozorovali sme viacero kŕdľov husí, močiarnicu mekotavú (Gallinago gallinago), strnádku lúčnu (Miliaria calandra), sokoly myšiare (Falco tinnunculus) a samozrejme aj žeriavy. Po raňajkách sme sa už pobalení presunuli k nádržiam na rieke Tisa. Cestou sa s nami rozlúčili žeriavy kŕmiace sa na poli pri ceste. Pri Tise do nášho zoznamu druhov pribudli napríklad kúdelníčka lužná (Remiz pendulinus), sliepočka vodná (Gallinula chloropus), bociany biele (Ciconia ciconia) či tesár čierny (Dryocopus martius). Našou poslednou spoločnou zastávkou bolo ekocentrum v Poroszló. V ňom sme si okrem impozantných akvárií zameraných na miestne druhy rýb mohli prezrieť expozíciu plazov a obojživelníkov, mapy územia či vyjsť na pozorovaciu vežu s výhľadom na okolie. Naša návšteva sa trafila aj do času kŕmenia vydier, atrakcie pre návštevníkov.

Aquariums in Porozsló ecocenter / Akváriá v ekocentre v Porozsló - Ján Dobšovič

Potom sme sa už plní zážitkov vydali na cestu do Bratislavy. Počas celého zájazdu nám počasie mimoriadne prialo a okrem chladných rán boli dni slnečné a teplé. Najviac nás potešili žeriavy, ktoré sa nám podarilo pozorovať vo veľkých počtoch. A keďže drozda čierneho sa nám opäť zaznamenať nepodarilo, už teraz sa tešíme na budúci rok, ktorý bude okrem žeriavov pre nás určite aj v znamení hľadania tohto na prvý pohľad úplne bežného operenca. Na záver by sme chceli poďakovať všetkým účastníkom za príjemnú spoločnosť, nášmu sprievodcovi Rišovi, a v neposlednom rade aj firme Swarovski Optik za zapožičanie optiky na pozorovanie vtáctva.

Počty žeriavov popolavých sčítaných na Hortobágy počas našich návštev v rokoch 2011, 2012 a 2013 (podľa kraniche.de):
3.10.2013 85 500
4.10.2012 31 860
6.10.2011 90 860

Zoznam pozorovaných druhov (74):
bažant obyčajný (Phasianus colchicus)
hus divá (Anser anser)
labuť veľká (Cygnus olor)
kačica chripľavka (Anas strepera)
kačica divá (Anas platyrhynchos)
kačica lyžičiarka (Anas clypeata / Spatula clypeata)
kačica chrapka (Anas crecca)
potápka malá (Tachybaptus ruficollis / Podiceps ruficollis)
potápka chochlatá (Podiceps cristatus)
bocian biely (Ciconia ciconia)
volavka popolavá (Ardea cinerea)
beluša veľká (Ardea alba / Egretta alba)
kormorán malý (Microcarbo pygmeus / Phalacrocorax pygmeus)
kormorán veľký (Phalacrocorax carbo)
orliak morský (Haliaeetus albicilla)
kaňa močiarna (Circus aeruginosus)
myšiak hôrny (Buteo buteo)
orol kráľovský (Aquila heliaca)
sokol myšiar pustovka (Falco tinnunculus)
sokol sťahovavý (Falco peregrinus)
chriašteľ vodný (Rallus aquaticus)
sliepočka vodná (Gallinula chloropus)
lyska čierna (Fulica atra)
žeriav popolavý (Grus grus)
cíbik chochlatý (Vanellus vanellus)
kulík bledý (Pluvialis squatarola)
kulík piesočný (Charadrius hiaticula)
kulík riečny (Charadrius dubius)
močiarnica mekotavá (Gallinago gallinago)
hvizdák veľký (Numenius arquata)
kalužiak tmavý (Tringa erythropus)
pobrežník malý (Calidris minuta)
bojovník bahenný (Philomachus pugnax)
čajka smejivá (Chroicocephalus ridibundus / Larus ridibundus)
veľká čajka neurčená do druhu (Larus cachinnans / Larus michahellis)
holub divý (Columba livia)
holub plúžik (Columba oenas)
holub hrivnák (Columba palumbus)
hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto)
kuvik obyčajný (Athene noctua)
rybárik riečny (Alcedo atthis)
ďateľ hnedkavý (Dendrocopos syriacus / Picoides syriacus)
ďateľ veľký (Dendrocopos major / Picoides major)
tesár čierny (Dryocopus martius)
žlna zelená (Picus viridis)
sojka obyčajná (Garrulus glandarius)
straka obyčajná (Pica pica)
kavka tmavá (Coloeus monedula / Corvus monedula)
havran čierny (Corvus frugilegus)
vrana popolavá (Corvus cornix)
sýkorka veľká (Parus major)
sýkorka belasá (Cyanistes caeruleus / Parus caeruleus)
kúdeľníčka lužná (Remiz pendulinus)
fúzatka trstinová (Panurus biarmicus)
pipíška chochlatá (Galerida cristata)
škovránok poľný (Alauda arvensis)
brehuľa hnedá (Riparia riparia)
lastovička obyčajná (Hirundo rustica)
belorítka obyčajná (Delichon urbicum / Delichon urbica)
kolibiarik čipčavý (Phylloscopus collybita)
trsteniarik neurčený do druhu (Acrocephalus sp.)
oriešok obyčajný (Troglodytes troglodytes)
škorec obyčajný (Sturnus vulgaris)
červienka obyčajná (Erithacus rubecula)
žltochvost domový (Phoenicurus ochruros)
žltochvost hôrny (Phoenicurus phoenicurus)
pŕhľaviar čiernohlavý (Saxicola rubicola / Saxicola torquata)
vrabec domový (Passer domesticus)
vrabec poľný (Passer montanus)
trasochvost biely (Motacilla alba)
pinka obyčajná (Fringilla coelebs)
stehlík obyčajný (Carduelis carduelis)
strnádka lúčna (Emberiza calandra / Miliaria calandra)
strnádka trstinová (Emberiza schoeniclus)

drop veľký (Otis tarda) – kŕdeľ 35 jedincov, pozorovaný ešte na Slovensku

Comments are closed.