Lastovičky sa vrátili

sobota a nedeľa, 29. a 30. marec 2014

Posledná dekáda marca je čas, kedy sa v strednej Európe zvyknú ukázať prvé lastovičky po zime strávenej v Afrike. Pripravili sme preto program na obidva dni víkendu. V sobotu nás čakal cyklovýlet a v nedeľu pešia vychádzka. Čítajte ďalej a zistite či sa nám podarilo tento slnečný víkend lastovičky zahliadnuť, a aké zaujímavé pozorovania sa nám podarili.

Náš prvý cyklovýlet v sezóne začínal v tieni Mosta SNP. Našim cieľom bola Hrušovská zdrž, ktorá sa nachádza na Dunaji pod Bratislavou. Je to najvýznamnejšie zimovisko a migračná zastávka pre vodné vtáctvo na Slovensku. Po cyklochodníku, obklopení lužným lesom sme sa vybrali na juh. Cestou sme mali možnosť počuť kanáriky poľné (Serinus serinus), kolibiariky čipčavé (Phylloscopus collybita) či žlny zelené (Picus viridis). Počas krátkej zastávky pri Rusovských bufetoch, keď sme čakali ďalších účastníkov nášho cyklovýletu, zbadal môj kolega Janči párik lastovičiek obyčajných (Hirundo rustica) ako posedávajú na drôte. Boli celkom blízko a tak sa dali dobre poprezerať. Potom ako sme spravili zopár záberov, sa zdvihli a odleteli preč. Naše podujatie malo teda skvelý začiatok. Pri prvom dlhšom zastavení sme preskúmali plytšie časti rieky s množstvom naplavených stromov. Popri kačiciach chripľavých (Anas strepera), divých (Anas platyrhynchos) a chrapačkách (Anas querquedula) sme objavili aj samca potápača veľkého (Mergus merganser). Pri prehradení starého koryta Dunaja sme zbadali kŕdlik čajok na vode. Mysleli sme si, že to budú iba čajky smejivé (Chroicocephalus ridibundus), no po bližšom pohľade sme našli pár čajok čiernohlavých (Ichthyaetus melanocephalus). Veľká čierna kapucňa, výrazný červený zobák a chýbajúce čierne konce krídel nás v určení len utvrdili. Tento vzácny druh čajky hniezdi iba na dvoch lokalitách na Slovensku, v kolóniách čajok smejivých na Hrušovskej zdrži a na Sĺňave pri Piešťanoch. Neskôr sme do zoznamu pozorovaných druhov pridali ešte hrdzavky potápavé (Netta rufina) a posledných zimných hostí – čajku sivú (Larus canus) a hlaholku severskú (Bucephala clangula). Po občerstvení v bufete sme sa vrátil naspäť do Bratislavy krátko pred 15:00.

Nedeľná vychádzka mala pre zmenu začiatok v Čunove. Našim plánom bolo navštíviť niektoré z miest, na ktorých sme sa zastavili aj predošlý deň, a objaviť čo i len jednu lastovičku navyše. Už po krátkej chvíli kráčania sme začuli charakteristický hlas ďatľa prostredného (Dendrocopos medius). Sedel na vrcholci stromu a intenzívne sa ohlášal. Na priesakovom kanáli medzi Čunovom a Hrušovskou zdržou sme objavili niekoľko potápok malých (Tachybaptus ruficollis). Cestou k hladine zdrže nám po asfaltovej ploche poskakoval pár trasochvostov bielych (Motacilla alba). Zatiaľ čo sme si vysvetľovali rozdiely vo všednom a svadobnom šate kormoránov veľkých (Phalacrocorax carbo) zľava k nám plávali dve potápky. Boli väčšie ako potápky malé, no tmavšie ako potápky chochlaté. Na našu radosť sme sa pozerali na pár potápok čiernokrkých (Podiceps nigricollis), vzácnych hostí počas migrácie. Tak ako v sobotu, tak aj v nedeľu sme videli kačice chripľavky a chrapačky. Dve čajky čiernohlavé zosadli na vzdialený strom, popred ktorý plávalo niekoľko chochlačiek vrkočatých (Aythya fuligula), chochlačiek sivých (Aythya ferina) a hrdzaviek potápavých. Stále sa nám nepodarilo pozorovať lastovičky, no núdza o zaujímavé pozorovania rozhodne nebola. Zaznamenali sme plachý spev kolibiarika spevavého (Phylloscopus trochilus), našli zopár minuloročných hniezd kúdeľníčky lužnej (Remiz pendulinus) a fotografom skvele zapózoval samček penice čiernohlavej (Sylvia atricapilla), ktorý spieval na strome len pár metrov od nás. Nemali by sme zabudnúť ani na zvyšok živočíšnej ríše. Popri viacerých bobrích ohryzoch sa nám podarilo vidieť májku obyčajnú (Meloe proscarabeus), bystrušku medenú (Carabus cancellatus), ako aj vidlochvosta feniklového (Papilio machaon).

Síce sme lastovičky videli iba v sobotu, no pozorovania čajok čiernohlavých a potápok čiernokrkých patria medzi veľmi zaujímavé. Skvelý víkend pri Dunaji bol plný slnka a pohodovej atmosféry. Naše jarné akcie pokračujú v rýchlom slede. Už najbližší víkend sa môžete tešiť na ďalší cyklovýlet a vychádzku za jarnými kvetmi.

Zoznam pozorovaných vtáčích druhov:

labuť veľká (Cygnus olor)
kačica chripľavka (Anas strepera)
kačica divá (Anas platyrhynchos)
kačica chrapačka (Anas querquedula)
hrdzavka potápavá (Netta rufina)
chochlačka sivá (Aythya ferina)
chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula)
hlaholka severská (Bucephala clangula) iba v sobotu
potápač veľký (Mergus merganser) iba v sobotu
bažant obyčajný (Phasianus colchicus)
potápka malá (Tachybaptus ruficollis)
potápka chochlatá (Podiceps cristatus)
potápka čiernokrká (Podiceps nigricollis) iba v nedeľu
volavka popolavá (Ardea cinerea)
beluša veľká (Ardea alba / Egretta alba) iba v nedeľu
kormorán veľký (Phalacrocorax carbo)
kaňa močiarna (Circus aeruginosus) iba v nedeľu
myšiak hôrny (Buteo buteo)
sliepočka vodná (Gallinula chloropus) iba v nedeľu
lyska čierna (Fulica atra) iba v nedeľu
cíbik chochlatý (Vanellus vanellus) iba v nedeľu
čajka smejivá (Chroicocephalus ridibundus / Larus ridibundus)
čajka čiernohlavá (Ichthyaetus melanocephalus)
čajka sivá (Larus canus) iba v sobotu
čajka žltonohá (Larus michahellis)
holub divý (Columba livia )
holub hrivnák (Columba palumbus)
hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto)
ďateľ malý (Dendrocopos minor) iba v sobotu
ďateľ prostredný (Dendrocopos medius)
ďateľ veľký (Dendrocopos major)
tesár čierny (Dryocopus martius) iba v sobotu
žlna zelená (Picus viridis)
straka obyčajná (Pica pica)
havran čierny (Corvus frugilegus)
vrana popolavá (Corvus cornix)
sýkorka belasá (Cyanistes caeruleus / Parus caeruleus)
sýkorka veľká (Parus major)
lastovička obyčajná (Hirundo rustica) iba v sobotu
kolibiarik spevavý (Phylloscopus trochilus) iba v nedeľu
kolibiarik čipčavý (Phylloscopus collybita)
penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla)
oriešok obyčajný (Troglodytes troglodytes) iba v nedeľu
brhlík obyčajný (Sitta europaea) iba v nedeľu
škorec obyčajný (Sturnus vulgaris)
drozd čierny (Turdus merula)
drozd plavý (Turdus philomelos)
červienka obyčajná (Erithacus rubecula) iba v nedeľu
žltochvost domový (Phoenicurus ochruros)
vrabec poľný (Passer montanus)
trasochvost biely (Motacilla alba)
pinka obyčajná (Fringilla coelebs)
zelienka obyčajná (Chloris chloris / Carduelis chloris)
stehlík obyčajný (Carduelis carduelis) iba v sobotu
kanárik poľný (Serinus serinus)
strnádka obyčajná (Emberiza citrinella)

Comments are closed.