Rakúska návšteva slovenského zeleného pásu

pondelok, 7. apríl 2014

Ako súčasť tohtoročného programu Pannonian Bird Experience – stredoeurópskeho vtáčieho veľtrhu – sme pripravili výlet na Devínske jazero. Je to pravidelne zaplavovaná oblasť rieky Moravy, súčasť Chránenej krajinnej oblasti Záhorie, severozápadne od Bratislavy. Iba pred niekoľkými desaťročiami to bola prísne strážená hraničná zóna. Iba obyvatelia priľahlých dedín smeli jazdiť po miestnych cestách a nikto sa nesmel priblížiť k hranici. Rakúšania a Slováci sa stretávali len zriedka, a aj to za prísnych podmienok.

Keď sme o 10 doobeda vyrážali so skupinou z Illmitzu, počasie sľubovalo krásny deň. Náš autobus nás zaviezol na úplný okraj chráneného územia. Najprv sme účastníkov informovali o území: jeho histórii, ochrane a vtáčích druhoch, ktoré sa v ňom vyskytujú. Keďže náš výlet bol zameraný predovšetkým na dravé vtáky, naše oči sa upierali k oblohe. Prešlo iba pár minút a už sme vo výške uvideli krúžiť náš prvý pozorovaný druh – majestátneho orla kráľovského (Aquila heliaca). Devínske jazero je jeho pravidelnou lovnou lokalitou. Naša trasa smerovala po cyklochodníku smerom k Morave. Niekoľkokrát sme sa zastavili na miestach s dobrým výhľadom na celú lokalitu. Z týchto sa nám podarilo pozorovať haju červenú aj haju tmavú (Milvus milvus, M. migrans) a bociana bieleho (Ciconia ciconia). Nad našimi hlavami krúžili myšiaky hôrne (Buteo buteo). Na stromoch, ktoré obkolesujú cyklochodník sme videli a aj počuli mnoho druhov spevavcov, ako napríklad kolibiarikov čipčavých, pinky lesné, strnádky obyčajné a zelienky. Počuli sme aj niekoľko druhov ďatľov a časť našej skupinky mala možnosť pekne si popozerať jedného ďatľa prostredného (Dendrocopos medius). Potom sme sa vrátili smerom k autobusu a prešli sme sa po hrádzi, odkiaľ sme mali výhľad na Devínske jazero z inej perspektívy. Opäť sme pozorovali haje červené a myšiaky hôrne ako sa naháňali vo vzduchu.

Zoznam pozorovaných druhov:
bažant obyčajný (Phasianus colchicus)
labuť veľká (Cygnus olor)
kačica divá (Anas platyrhynchos)
bocian čierny (Ciconia nigra)
volavka popolavá (Ardea cinerea)
kormorán veľký (Phalacrocorax carbo)
haja červená (Milvus milvus)
haja tmavá (Milvus migrans)
myšiak hôrny (Buteo buteo)
orol kráľovský (Aquila heliaca)
sokol myšiar pustovka (Falco tinnunculus)
cíbik chochlatý (Vanellus vanellus)
čajka smejivá (Chroicocephalus ridibundus / Larus ridibundus)
holub divý (Columba livia)
ďateľ prostredný (Dendrocopos medius / Picoides medius)
ďateľ veľký (Dendrocopos major / Picoides major)
tesár čierny (Dryocopus martius)
žlna zelená (Picus viridis)
straka obyčajná (Pica pica)
vrana popolavá (Corvus cornix)
sýkorka veľká (Parus major)
sýkorka belasá (Cyanistes caeruleus / Parus caeruleus)
škovránok poľný (Alauda arvensis)
kolibiarik spevavý (Phylloscopus trochilus)
kolibiarik čipčavý (Phylloscopus collybita)
penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla)
oriešok obyčajný (Troglodytes troglodytes)
brhlík obyčajný (Sitta europaea)
škorec obyčajný (Sturnus vulgaris)
drozd čierny (Turdus merula)
drozd plavý (Turdus philomelos)
červienka obyčajná (Erithacus rubecula)
trasochvost biely (Motacilla alba)
pinka obyčajná (Fringilla coelebs)
kanárik poľný (Serinus serinus)
zelienka obyčajná (Carduelis chloris / Chloris chloris)
stehlík obyčajný (Carduelis carduelis)
strnádka obyčajná (Emberiza citrinella)

Comments are closed.